Prohlášení o ochraně osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů firmy Jan Pinecker

1. Obecné ustanovení

Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je firma Jan Pinecker, Jiráskova 497 / 22, 252 19 Rudná u Prahy, IČO:65443535 , DIČ: neplátce DPH. S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že v rámci uplatňování Vašich práv po Vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním údajům neoprávněným osobám.

2. Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: firma Jan Pinecker

Sídlo firmy: Jiráskova 497 / 22, 252 19 Rudná u Prahy

IČO: 65443535

DIČ: neplátce DPH

e-mail:obchod@nakupni-zona.cz

Webové stránky: www.nakupni-zona.cz (dále jen „Správce“)

3. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Údaje které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy:

- akademický titul

- jméno a příjmení

- název obchodní firmy

- IČO, DIČ

- adresa trvalého pobytu

- adresa sídla nebo místa podnikání

- fakturační adresa

- identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

- identifikační údaje plátce vyúčtování

- bankovní spojení

Kontaktní údaje:

- kontaktní telefonní číslo

- kontaktní e-mail

- adresy na sociální sítě

Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

- druh a specifikace zakoupeného zboží

- objem odebraného zboží a jejich cena

- zákaznický segment

- informace o platební morálce

4. Aktualizace a dostupnost zásad ochrany osobních údajů

Správce má oprávnění tyto zásady měnit. Informace, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v dolní částí těchto zásad ochrany osobních údajů. Změny v těchto zásadách osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách (www.nakupni-zona.cz). Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

5. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

6.Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

- osobní údaje můžeme zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

- Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby.

- Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

7. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Srávce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o:

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- údaje o nákupu produktů, výhod a typovém chování (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- obsah košíku a emailová adresa zákazníka za účelem nezávislého hodnocení nákupu (jsou odesílány třetí straně Heuréka.cz a Zboží.cz pouze u zákazníků , kteří k tomu dali během nákupu souhlas)

8. Pasivní shromažďování a využívání informací

- Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies.

- Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory cookie často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který správci dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují webové stránky správce. Cookies správci umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby např.: ze které stránky se uživatel na služby správce dostal, co a kdy uživatel webu na webových stránkách správce prohlíží, který prohlížeč používá. Jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatel a sériové číslo - cookie umožňuje uživateli monost pokaždé nevkládat uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení - cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo s šíření virů - uživatelé nemohou být za pomocí cookie nebo dalších technologii identifikováni a webové stránky správce nemohou znát napr.: e-mail uživatele, pokud ji sami správci nesdělíte. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad osobních datu každé služby mohou být informace obdržen ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými informacemi získanými od uživatele jiným způsobem. - cookies se a podobné technologie se používají pro analýzu další vývoj služeb správce - cookies a podobné technologie používá správce také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve své statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy

9. Doba uchování údajů

Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však do deseti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

-zajišťující služby provozování eshopu a další služby souvislosti s provozováním eshopu

-zajišťující marketingové služby Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a inkasní společnosti. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( tedy do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11.Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR

- právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR a popř. omezení zpracování dle čl.8 GDPR

- právo na výmaz osobních údajů dle čl.17 GDPR

- právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR

- na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu či email správce uvedený v čl.2 těchto zásad o ochraně osobních údajů

- právo na podání stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů v případě , že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

12.Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti se svými osobními údaji právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů.

13. Podmínky zabezpečení osobních údajů

- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení údajů

- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby

14. Závěrečná ustanovení

- odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, který provozuje správce, potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

- s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře

- zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.05.2022

Rychlý kontakt

Objednávky přijímáme
NONSTOP

Osobní odběr
po dohodě možný

Přepravné je účtováno dle
celkové váhy zásilky.

CENÍK PŘEPRAVNÉHO
(zde)

Tel. kontakt: Po-Pá 9:00-18:00

Nákupní zóna
Jiráskova 497/22
252 19 Rudná u Prahy
Česká republika

MOB 603 318 813
obchod@nakupni-zona.cz

Copyright © 2024 Nákupní zóna. Powered by Zen Cart